Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę szkoleniową MedSchool, warunki zawierania umów a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Uczestnik zamawiając usługę potwierdza, że zapoznał się z opisem regulaminu a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Zapisy

 1. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy on – line na stronie www.med-school.pl.
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane :
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Kod pocztowy
  • Adres e- mail
  • Telefon kontaktowy
 3. Imię i Nazwisko uczestnika będzie wykorzystane do przygotowania dyplomu kończącego szkolenie.
 4. W odpowiedzi na przesłany formularz zgłoszeniowy uczestnik otrzyma informację o sposobie płatności.
 5. W sytuacji, gdy liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decydować będzie kolejność wpłat.
 6. Po wpłacie należności uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.
 7. Zgłoszenia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 8. MedSchool zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszeń, które naruszają prawa regulaminu.
 9. Uczestnik szkolenia zapisując się na szkolenie potwierdza, że jest podmiotem dla którego dedykowany jest ten kurs.

Płatności

 1. Za przeprowadzenie szkolenia firmie MedSchool przysługuje wynagrodzenie, które zostało określone w opisie szkolenia jako „cena”.
 2. Zaliczkę za warsztaty w wysokości 150 zł należy wpłacić do 3 dni od zapisu na podany numer rachunku, który jest podany na stronie internetowej firmy.
 3. Całkowitą cenę za szkolenie należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed szkoleniem a dniem płatności jest dzień w którym środki dotrą na konto bankowe firmy MedSchool.
 4. Cena 399 zł dotyczy pojedynczego uczestnika ale stanowi ona pewien wyjątek – Rodzice dziecka oraz prawni opiekunowie przychodząc na kurs razem płacą jak za jednego uczestnika. Dotyczy to tylko i wyłącznie rodziców dziecka. Zapisując się na kurs (dobierając w pary) z inną osobą niż drugi rodzic dziecka lub prawny opiekun zniżka nie będzie obowiązywać np. mama z babcią, ojciec z synem , mama dziecka z koleżanką, mama dziecka z ciocią , nawet z członkiem rodziny – nie otrzymają zniżki 50% ceny kursu od osoby).
 5. Niedokonanie opłaty w terminie (pozostałej sumy pieniędzy) jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia, w takiej sytuacji firma MedSchool uprawniona będzie do zatrzymania zaliczki, jeżeli konsument nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Rezygnacja ze szkolenia powinna być przesłana adresem mailowym zapisy@med-school.pl maksymalnie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wtedy wpłacona zaliczka lub suma będą podlegać zwrotowi.
 7. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto, czyli są całkowitą kwotą podana za udział w szkoleniu.

Materiały szkoleniowe

 1. Firma MedSchool zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, powielania i kopiowania, nie posiadając pisemnej zgody firmy.
 2. Firma MedSchool zapewnia uczestnikom skrypt z kursu, materiały do robienia notatek podczas szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.
 3. Firma MedSchool zapewnia uczestnikom wszelkie potrzebne akcesoria pomagające w wykonywaniu ćwiczeń praktycznych na szkoleniu.

Inne

 1. Na szkolenie zaproszeni są rodzice razem ze swoimi malutkimi dziećmi. Osoby, które spodziewają się dziecka albo nie miały możliwości dotrzeć na szkolenie razem z dzieckiem dostaną specjalistyczną laleczkę, która umożliwi im opanowanie praktycznej części szkolenia.
 2. Firma MedSchool zapewnia dodatkową salę gdzie będzie można w komfortowych warunkach nakarmić, przewinąć, przebrać lub uśpić maluszka.
 3. Szkolenie będzie realizowane według szczegółowego programu szkolenia zamieszczonego na stronie internetowej firmy MedSchool.
 4. Do obowiązków firmy MedSchool należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia szkolenia.
 5. Dokładny grafik czasowy szkolenia zostanie wysłany uczestnikowi na maila po potwierdzeniu udziału w szkoleniu.
 6. Firma MedSchool zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, godzin rozpoczęcia i zakończenia, zmianę prowadzącego zajęcia, liczby godzin w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Powiadomienie o zmianach, nie może stanowić przyczyny rezygnacji ze szkolenia.
 7. Firma MedSchool zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W tym wypadku wpłacona suma pieniędzy ulega zwrotowi, chyba, że uczestnik wybierze i zapisze się na inny wskazany przez firmę MedSchool termin szkolenia.
 8. Firma zastrzega sobie prawo aby odwołać szkolenie w przypadku nagłych zdarzeń takich jak choroba prowadzącego szkolenie, w takim przypadku firma MedSchool zobowiązuje się do zwrotu sumy pieniędzy wpłaconej  przez uczestnika na szkolenie.
 9. Wszystkie zmiany dotyczące organizacji szkolenia uczestnik będzie dostawał na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Firma MedSchool nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestnika, którego doznał podczas trwania szkolenia jeżeli nie wynikał on z zaniedbania ze strony firmy MedSchool bądź celowego działania.
 11. Firma MedSchool nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które przyprowadzą ze sobą uczestnicy kursu.
 12. Dzieci są pod stałą opieką swoich rodziców lub opiekunów, z którymi przybyli na szkolenie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.med-school.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Firma MedSchool zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany w regulaminie obowiązują od daty publikacji do na stronie internetowej firmy MedSchool.
 3. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian w regulaminie będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu umowy.